بازدید استاندار اصفهان از تولید ماسک در شرکت شمیم باران