لباس کار ها درمحیط صنعتی تماس با حریق،حرارت زیاد،فلز مذاب،مواد شیمیایی سوزاننده،درجه ي حرارت زیاد و کم، ضربات بدنی،بریدگی ناشی از مواردي که حمل می شوند و سایر خطرات، اغلب تماس کاري نامیده شده است. لباس هاي اختصاصی کار همچون لباس دیر سوز ،جوشکاری و … براي کاهش اثرات این خطرات قابل دسترس می باشند.لباس کار باید با توجه به خطراتی که در حین کار براي کارگر مربوطه پیش می آید انتخاب شده و به ترتیبی باشد که از بروز خطرات تا حد ممکن جلوگیري نماید. در این تحقیق تاثیر طراحی بر راحتی لباس کار یکسره( بیلرسوت ) بررسی شد و براي این منظور ابتدا از 80 نفر از کارگرانی که از لباس کار یکسره( بیلرسوت ) استفاده می کردند یک نظرخواهی اولیه صورت گرفت.بر این اساس به مشکلات لباس کار یکسره ( بیلرسوت ) پی بردیم. سپس طبق این مشکلات 7 طرح داده شد و با توجه به مشورت با کسانی که در زمینه تولید لباس کار یکسره( بیلرسوت ) کار می کردند و تهیه الگوي لباس کار یکسره( بیلرسوت )، 4 طرح داده شده عملی شد. 2 طرح عملی شده در اختیار 20 نفر از کارگران شهرداري، 1 طرح آن در اختیار 10 نفر از کارگران ایران خودرو و 1 طرح دیگر در اختیار 10 نفر از کارگران هلال احمر هرکدام بمدت 2 روز قرار گرفت.سپس مجددا از این افراد نظر خواهی به عمل آمد تا از بر طرف شدن مشکلات لباس کار اطمینان حاصل شود.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اکثر کارگران از طرح ها رضایت داشته اند و مشکلات آنها را تا حدود زیادي برطرف کرده است.

Abstract

In industrial environment contact with fire, high heat, molten metal, caustic chemicals materials, high

temperature and low, physical blows, lacerations arising from items that are shipped and other risks, most

of us are called to do. Special work clothing for reducing the effects of these risks are available. Work

clothes should be given the dangers that occurs during work for the workers selected and who were the

possible hazards to prevent.

In this study the influence of design in the comfort of work clothing was review and For this purpose, first

of 80 workers who made use of work clothing doen a preliminary survey.The following took up the

problems of work clothing.Then according to this problems were given seven plan and with attention to

consult with those who worked in production work clothing and supply pattern of work clothing,four plan

were given practical. 2 practical plan provided for 20 people of municipality workers,one plan provided

for 10 workers of Iran Khodro and 1 other plan provided for 10 workers of the Red Crescent, each for 2

days were.Then again was Poll of the people on hand to ensure the work clothing problems.

The results of this study show that most workers are satisfied from plans and their problems have been

largely resolved.

در پاره اي اوقات کنترل بخش مهمی از حوادث و عوامل زیان آور شامل عوامل شیمیایی ، فیزیکی ، مکانیکی و بیولوژیکی در منبع تولید و همچنین در مسیر انتقال عملی نبوده و یا بسیار مشکل می باشد . تنها راه حل باقی مانده تجهیز پرسنل به وسایل حفاظت فردي مناسب و استاندارد خواهد بود . براي اینکه وسایل حفاظت فردي بتوانند بالاترین سطح ممکن حفاظت راتأمین کنند . لازم است که بطور مناسب انتخاب شده ، به بهترین نحو ممکن نگهداري و بطور صحیح و مداوم مورد استفاده قرار گیرند . لوییجی کولانی از جمله افرادي است که در زمینه طراحی لباس کار فعالیت هایی انجام داده است وي در سال 1990 طراحی یونیفرم هاي جدید هواپیمایی سوئیس را انجام داد و در سال 2003 طراحی یونیفرم هاي پلیس هامبورگ المان را انجام داد و برنده ي چندین جایزه معتبر طراحی شده است.

در این پروژه ابتدا انواع لباس کار ,خصوصیات کلی انها,مدل هاي موجود , انواع دوخت وبخیه,الگو ي لباس کار یکسره ساده,تعریف ومراحل طرحی,مراحل تولید و چرخ خیاطی هاي مورد استفاده در خط تولید بیان شده است وسپس با نظر خواهی که از 80 نفر کارگر به عمل امد, مشکلات اساسی لباس کار یکسره مشخص شد که این مشکلات عبارتند از:

 لباس کار

سپس با بررسی این مشکلات به ارئه طرح هاي نوین براي رفع این مشکلات پرداختیم که با مشورت باتولیدي هاي لباس کار چهار طرح عملی، به شرح زیر می باشد:

طرح 1) گذاشتن پارچه توري در زیر بغل ها: این طرح سبب می شود تا کارگر در هنگام تحرك از تهویه بهتري برخوردار باشد و تعرق، کمتر معضل کارگر باشد.عکس این طرح در شکل زیر اورده شده است:

طرح 2) تعبیه یک زیپ سرتاسري از پایین یقه تا پشت باسن: این طرح براي استفاده راحت کارگر از سرویس بهداشتی می باشد و نباید براي رفتن به سرویس بهداشتی کل لباس را از تن بیرون بیاورد. عکس این طرح در شکل زیر اورده شده است:

طرح 3) گذاشتن زیپ در دور کمر و قرار دادن پارچه اضافی در زیر آن: (عرض پارچه اضافی 18 سانتی متر) این نوع لباس کار براي این طراحی شده است تا در هنگام خم شدن کارگر فشار کمتري به شانه ها و کمر وارد شود. عکس این طرح در شکل زیر اورده شده است:

طرح 4) استفاده از دکمه به جاي زیپ در دور کمر و و قرار دادن پارچه اضافی در زیر آن: (عرض پارچه اضافی 18سانتی متر ) این نوع لباس کار براي این طراحی شده است تا در هنگام خم شدن کارگر فشار کمتري به شانه ها و کمر وارد شود. عکس این طرح در شکل زیر اورده شده است:

دو طرح( 3 و 4 ) را در اختیار 20 کارگر شهرداري، طرح ( 2) را در اختیار 10 کارگر ایران خودرو و طرح ( 1) را در اختیار10 کارگر هلال احمر هرکدام به مدت 2 روز قرار دادیم تا از طریق فرم 2 نظرخواهی از برطرف شدن این مشکلات اطمینان حاصل کنیم.

3 نتایج وبحث

بر اساس پرسشی که از طریق فرم 2 نظرخواهی از کارگرانی که از طرح هاي عملی شده استفاده کردند به این نتایج

رسیدیم که :

-1 حدود 80 % از کارگران شهرداري که از طرح گذاشتن زیپ در دور کمر و قرار دادن پارچه اضافی در زیر آن استفاده کردند از این طرح رضایت داشته اند.

-2 حدود 70 % از کارگران شهرداري که از طرح استفاده از دکمه به جاي زیپ در دور کمر و قرار دادن پارچه اضافی در زیر آن استفاده کردند از این طرح رضایت داشته اند.

-3 حدود 70 % از کارگران ایران خودرو که از طرح گذاشتن یک زیپ سرتاسري از پایین یقه تا پشت باسن استفاده

کردند از این طرح رضایت داشته اند.

-4 حدود 40 % از کارگران هلال احمر که از طرح گذاشتن پارچه توري در زیر بغل ها استفاده کردند از این طرح رضایت داشته اند.

-4 نتیجه گیري

به طور کلی می توان گفت که از میان بیلرسوت دوخته شده که در اختیار کارگران قرار دادیم دو طرح تعبیه زیپ سرتاسري براي استفاده ي راحتر از سرویس بهداشتی و تعبیه زیپ در دور کمر و گذاشتن پارچه اضافی در زیر آن براي کاهش فشار به شانه ها و کمر در هنگام خم شدن و فعالیت بیشتر، رضایت کارگران را جلب کرده است. زیرا تا حدود زیادي بر طرف کننده مشکلات اساسی آنها بوده است. از طرفی لازم به ذکر است که دلیل برتر بودن طرح تعبیه زیپ در دور کمر به جاي دکمه تنها استفاده راحت کارگر از ان (باز و بسته کردن راحت آن)می باشد در حالیکه دکمه هم ارزانتر است و هم تعویضآن راحتتر می باشد.

مراجع

1-David j.tyler carr and latham ,technology of clothing manufacture, fourth edition,2000

2-http://www.colani.ch,12 february 2012.

-3 نمیرانیان، بهنام,تکنولوژي تولید پوشاك,چاپ اول,یزد،دانشگاه ازاد اسلامی یزد, 1385

-4 دبیریان، هادي,خیر ابادي، هادي,مدیریت و تکنولوژي تولید پوشاك,چاپ اول, تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی

امیر کبیر تهران, 1386

هشتمین کنفرانسملی مهندسی نساجی ایران- اردیبهشت 1391 -دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی