15
آگوست

لباس کار -تاثیر طراحی در راحتی لباس کار یکسره – بیلرسوت

لباس کار ها درمحیط صنعتی تماس با حریق،حرارت زیاد،فلز مذاب،مواد شیمیایی سوزاننده،درجه ي حرارت زیاد و کم، ضربات بدنی،بریدگی ناشی از مواردي که حمل می شوند و سایر خطرات،...

Read More